Seznam oprávněných investorů

V této části jsou uveřejněny informace dle § 23a odst. 1 a 2 stavebního zákona:
(1) Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu. V žádosti uvede své identifikační údaje včetně údajů umožňujících zasílání do datové schránky, seznam obcí, kterých se žádost o doručování týká, a doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí. Je-li žádost úplná, krajský úřad zaznamená oprávněného investora do seznamu oprávněných investorů, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněný investor zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů je o úkonech správního orgánu podle věty první informován tímto správním orgánem.
(2) Záznam v seznamu oprávněných investorů je účinný 5 let ode dne jeho zveřejnění. Žádost podle odstavce 1 lze podávat opakovaně. Změní-li se údaje poskytované podle odstavce 1, je oprávněný investor povinen o této změně neprodleně vyrozumět místně příslušný krajský úřad, který seznam oprávněných investorů upraví.

Aplikace umožňuje vyhledávání příslušných oprávněných investorů podle obcí.
Pozn.: Ke každému oprávněnému investorovi lze zobrazit přehled jeho územní působnosti, tedy seznam zahrnující jím dotčené obce a vždy též Plzeňský kraj, čímž se nerozšiřuje územní působnost na další obce, ale pouze zohledňuje zákonná povinnost vyplývající i pro pořizování krajské územně plánovací dokumentace.


     

    Kontakt

    Krajský úřad Plzeňského kraje
    oddělení geografických inf. systémů

    Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz