Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Povodí Vltavy, s.p.
Pobočky organizace: Zemědělská vodohospodářská správa - zrušeno
70889953 Plzeňský kraj Složka státu Kraj Oprávněný investor images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
1 záznam
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Ing. Tomáš Kopřiva   724 047 647 kopriva@pvl.cz technický images/info_i
Jevy ÚAP
5 záznamů
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 47/a Platný vodní útvar povrchových, podzemních vod Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 2 odst. 3, 4 a 7, § 21 odst. 2 písm. c) bod 2 a odst. 3 a § 22; Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod; Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy. Vodním útvarem je vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu.
images/self 48/a Neplatný Vodní nádrž Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 21 odst. 2 písm. c) bod 1 a § 55 odst. 1 písm. a); Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů; Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu jejich zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, § 5 odst. 5, 6, 7. Jako vodní nádrž se označuje prostor k dlouhodobějšímu zadržení vody. Vodní nádrže jsou vodními díly.  
images/self 53/a Platný území zvláštní povodně pod vodním dílem Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 64 a § 69. → Metodický pokyn č. 14/2005 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní. Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštními povodněmi výrazně přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah v krizovém plánu.
images/self 54/a Neplatný objekt/zařízení protipovodňové ochrany Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 63 a § 65. Jedná se např. o poldry, ochranné hráze toků, přehrady, mobilní zábrany, pohyblivé klapky na vodních dílech, jezy ap.  
images/self 71/a Platný výrobna elektřiny, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46. Výrobna elektřiny (elektrárna) nad 1 MW výkonu.
Zdrojové soubory
5 záznamů
  Zdrojový soubor    
images/self ****_071_PVL.shp
images/self ****_054_PVL_linie.shp a ****_054_PVL_plochy.shp
images/self ****_053_PVL.shp
images/self ****_048_PVL.shp
images/self osy_pvl.shp, spr_pvl.shp
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
2 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200053 Linie vodních toků (voda.gov.cz) Povodí Vltavy, s.p. 70889953 23.09.2020   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20200010 Záplovová území - Božkovský potok + Povodně pod vodním dílem Statutární město Plzeň 00075370 13.03.2020   images/folder_empty