Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self MERO ČR, a.s. 60193468 Plzeňský kraj Firma Kraj Oprávněný investor images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
3 záznamy
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Ing. Marion Liptak vedoucí úseku technického rozvoje 315 720 318   smluvní images/info_i
Dana Suková specialista GIS 315 720 666 sukova@mero.cz technický images/info_i
Mgr. David Třešňák specialista pro majetkoprávní vztahy - OI 315 701 320, 720 078 901 tresnak@mero.cz   images/info_i
Jevy ÚAP
10 záznamů
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 102/a Neplatný letiště, včetně ochranných pásem Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), §2, §24, §25, §27, §28 § 37-42; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím. Letiště se rozdělují: 1. podle vybavení, provozních podmínek a základního určení na letiště: a) vnitrostátní, b) mezinárodní; 2. podle okruhu uživatelů a charakteru letiště na letiště: a) civilní, b) vojenská; Ochranná pásma letišť se dělí na ochranná pásma: a) se zákazem staveb, b) s výškovým omezením staveb, c) k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly, d) se zákazem laserových zařízení, e) s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí, f) hluková, g) ornitologická.  
images/self 118/a Neplatný jiné záměry Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 18 a § 26. Jedná se o veřejné i soukromé záměry změn v území, které nejsou součástí údajů o území dle § 27 odst. 2 stavebního zákona.  
images/self 70/a Platný síť kanalizačních stok, včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 3; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.
images/self 73/a Platný nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. nadzemní vedení ZVN, VVN, VN, NN; 2. podzemní kabelové vedení ZVN, VVN, VN, NN; 3. další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
images/self 76/a Platný Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma Zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy). Objekty důležité pro zásobování jinými produkty, včetně ochranného pásma.
images/self 77/a Neplatný Ropovod, včetně ochranného pásma Zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy); Nařízení vlády č. 271/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu VÚC „Ropovod Ingolstadt“. Zabezpečující dopravu (distribuci) kapalných látek-ropy.  
images/self 78/a Neplatný produktovod, včetně ochranného pásma Zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy); Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Dálkovod zabezpečující dopravu (distribuci) ostatních kapalných paliv.  
images/self 82/a Neplatný komunikační vedení, včetně ochranného pásma Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), §2, §3, §100, §101, §102, §103; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. komunikační vedení veřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením veřejné komunikační sítě jako ústředna, resp. její vzdálená účastnická jednotka; 2. komunikační vedení neveřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením neveřejné komunikační sítě; 3. radiové směrové spoje.  
images/self 84/a Platný objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií; Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, §29, §31. Objektem se rozumí celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, v užívání právnických osob a podnikajících fyzických osob. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, navrhne zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A podle § 3, odst. 2 zákona č. 59/2006 Sb. nebo do skupiny B podle § 3, odst. 3 zákona č. 59/2006 Sb.; Schvalování, evidenci a ukládání návrhů na zařazení objektů do jednotlivých skupin vede příslušný krajský úřad dle § 32 zákona č. 59/2006 Sb.
images/self 93/a Neplatný místní a účelové komunikace Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 6, § 7, § 30 až § 33, § 34 odst. 1, 2 a § 35 odst. 1. Budou sledovány pouze místní komunikace I. a II. třídy, jež mohou být v nezastavěném území nositelem ochranného pásma a tvoří zpravidla základní dopravní kostru obcí (rychlostní a sběrné místní komunikace s alespoň sběrnou funkcí), a účelové komunikace, spojující dvě a více obcí, mající vlastní pozemek a které jsou součástí schválených komplexních pozemkových úprav.  
Zdrojové soubory
3 záznamy
  Zdrojový soubor    
images/self Plzeňský.dgn Point
images/self Plzeňský.dgn Polyline
images/self Plzeňský.dgn Polygon
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
3 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200030 MERO ČR - dle pasportu jevy 73, 76, 77a, 82a, 93a, 118 MERO ČR, a.s. 60193468 21.05.2020   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20180034 Anodové uzemnění a OP MERO ČR, a.s. 60193468 12.11.2018 12.11.2018 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170017 MERO - vše MERO ČR, a.s. 60193468 09.09.2016   images/folder_full