Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self ČEPRO, a.s. 60193531 Plzeňský kraj Firma Kraj Oprávněný investor images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
4 záznamy
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Ing. Pavel Dolanský   221 968 111 ceproas@ceproas.cz smluvní
technický
images/info_i
Ing. Lenka Němcová Technická úroveň 221 968 185 lenka.nemcova@ceproas.cz technický images/info_i
Ing. Pavel Švarc CSc.   221 968 111 ceproas@ceproas.cz smluvní
technický
images/info_i
Mgr. Ing. Jiří Vyleťal agenda OI 221 968 218, 724 908 111 jiri.vyletal@ceproas.cz   images/info_i
Jevy ÚAP
10 záznamů
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 68/a Platný vodovodní síť včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 1; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.
images/self 70/a Platný síť kanalizačních stok, včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 3; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.
images/self 73/a Platný nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. nadzemní vedení ZVN, VVN, VN, NN; 2. podzemní kabelové vedení ZVN, VVN, VN, NN; 3. další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
images/self 76/a Platný Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma Zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy). Objekty důležité pro zásobování jinými produkty, včetně ochranného pásma.
images/self 77/a Neplatný Ropovod, včetně ochranného pásma Zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy); Nařízení vlády č. 271/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu VÚC „Ropovod Ingolstadt“. Zabezpečující dopravu (distribuci) kapalných látek-ropy.  
images/self 77a/A Platný vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma    
images/self 78/a Neplatný produktovod, včetně ochranného pásma Zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy); Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Dálkovod zabezpečující dopravu (distribuci) ostatních kapalných paliv.  
images/self 82/a Neplatný komunikační vedení, včetně ochranného pásma Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), §2, §3, §100, §101, §102, §103; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. komunikační vedení veřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením veřejné komunikační sítě jako ústředna, resp. její vzdálená účastnická jednotka; 2. komunikační vedení neveřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním zařízením neveřejné komunikační sítě; 3. radiové směrové spoje.  
images/self 94a/A Platný železnicní dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma    
images/self 97/a Neplatný vlečka, včetně ochranného pásma Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, § 3, § 8, § 9. Vlečka je dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěná do celostátní nebo regionální dráhy, nebo jiné vlečky.  
Zdrojové soubory
1 záznam
  Zdrojový soubor    
images/self plzensky.dgn
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
2 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200041 ČEPRO a.s. - vše (68, 70, 77a, 76, 94a) ČEPRO, a.s. 60193531 12.06.2020 12.06.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170005 ČEPRO, a.s. - vše ČEPRO, a.s. 60193531 19.12.2016 19.12.2016 images/folder_full