Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje
Pobočky organizace: Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, Stodská nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s., Dětský domov Trnová, příspěvková organizace, Okresní úřad Plzeň-jih (delimitace)
70890366 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
1 záznam
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Martin Schejbal vedoucí oddělení geografických informačních systémů 377 195 273 martin.schejbal@plzensky-kraj.cz smluvní
technický
images/info_i
Jevy ÚAP
36 záznamů 25 na stránce
1 2
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 102/a Neplatný letiště, včetně ochranných pásem Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), §2, §24, §25, §27, §28 § 37-42; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím. Letiště se rozdělují: 1. podle vybavení, provozních podmínek a základního určení na letiště: a) vnitrostátní, b) mezinárodní; 2. podle okruhu uživatelů a charakteru letiště na letiště: a) civilní, b) vojenská; Ochranná pásma letišť se dělí na ochranná pásma: a) se zákazem staveb, b) s výškovým omezením staveb, c) k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly, d) se zákazem laserových zařízení, e) s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí, f) hluková, g) ornitologická.  
images/self 106/a Platný cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka Zákon č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, §12 odst. 7. Jízdní pruh nebo pás pro cyklisty je součástí té pozemní komunikace, na jejímž tělese je umístěn. Samostatná stezka pro cyklisty je podle své povahy a umístění buď místní komunikací IV. třídy, nebo účelovou komunikací; Dle Wikipedia - pojem cyklostezky je nutno rozlišit od cyklotrasy, která znamená orientační směrové vedení cyklistů a může být vedena jak po cyklostezkách, tak i po vhodných komunikacích společných se silniční dopravou. Turistické stezky - s místním značením nebo bez něho (Klub českých turistů). Hipostezky - značené stezky pro vyjížďky na koních.
images/self 109/a Platný vymezené zóny havarijního plánování Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, (zákon o prevenci závažných havárií), §18, §19; Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu; Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, §2, §3, §6, §17, §24, §25, §26. Jedná se o: a) Území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu (krajské úřady). b) Oblast v okolí jaderného zařízení nebo pracoviště, kde se nachází zdroj ionizujícího záření, v níž se uplatňují požadavky z hlediska havarijního plánování - vnější havarijní plán (SÚJB).
images/self 119/a Platný další dostupné informace Není legislativně definováno. Bude doplněno po naplnění datového skladu.
images/self 15/b Platný rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím Není legislativně definováno. Sledovaný jev rekreační oblasti je rozdělen do tří samostatných částí, a to rekreační oblasti letního cestovního ruchu, rekreační oblasti zimního cestovního ruchu a rekreační oblasti celoročního cestovního ruchu. Hodnocení oblastí cestovního ruchu probíhá na základě vlastní analýzy na základě vybraných indikátorů (3 subsystémy dle tematického zařazení – kulturní, civilizační a přírodní).
images/self 16/b Platný Počet staveb pro rodinnou rekreaci Není legislativně definováno. Zjišťováno prostřednictvím Českého statistického úřadu. Počet (i podíl) neobydlených bytů a domů sloužících k rekreaci - v těchto bytech (domech) nebyla zjištěna žádná osoba s obvyklým ani trvalým pobytem a nebyly vyčleněny z bytového fondu a jako důvod neobydlenosti bylo zjištěno užívání pro rekreaci. Údaj je sledován po obcích a ORP.
images/self 21/a Platný územní systém ekologické stability Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 36, § 43; Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhl. č. 458/2012 Sb., § 6, § 11 a Příloha č. 4 a 7; Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 3, § 4, § 59, § 68, § 76, § 77a, § 78, § 78a, § 79; Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 1 až § 6; Metodická pomůcka č.1/2012 pro vyjasnění kompetencí v problematice územních systémů ekologické stability, Věstník MŽP, částka 8, srpen 2012. Závazné vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) v ÚPD, vydaném územním rozhodnutí, schválených komplexních pozemkových úpravách a v přijatém lesním hospodářském plánu: - Nadregionální a regionální ÚSES - vymezeny v zásadách územního rozvoje, upřesněny v územních plánech, případně v regulačních plánech. - Místní ÚSES – vymezen v územních plánech, upřesněn v regulačních plánech. Nezávazné vymezení ÚSES tj. koncepční vymezení = záměr pro provedení změn v území (např. v plánech ÚSES, revidovaném generelu ÚSES) dle zákona č. 114/1992 Sb.
images/self 28/a Neplatný přírodní rezervace včetně ochranného pásma Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 33, § 34, § 37, § 38 a § 42. Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky.  
images/self 30/a Platný přírodní park Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 14, § 35, § 37, § 38 a § 42. K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí zákona o ochraně přírody a krajiny, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
images/self 30/b Neplatný Koeficient ekologické stability Není legislativně definováno. Zjišťováno prostřednictvím Českého statistického úřadu. Koeficient ekologické stability - počítá se jako poměr výměr druhů pozemků, a to jako podíl součtu výměr chmelnic + vinic + zahrad + ovocných sadů + trvalých travních porostů + lesní půdy + vodních ploch k součtu výměr orné půdy + zastavěných ploch + ostatních ploch. Údaj je sledován po katastrech, obcích, ORP a krajích.  
images/self 31/a Neplatný přírodní památka včetně ochranného pásma Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 36, § 37, § 38, § 42. Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky.  
images/self 32/a Platný památný strom včetně ochranného pásma Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 38, § 46, § 47, § 76. Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.
images/self 50/a Neplatný záplavové území Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 66 a § 67; Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, § 28; Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Záplavová území se stanovují formou opatření obecné povahy. Návrhová záplavová čára návrhové povodně s periodicitou 5, 20 a 100 (výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let) se odvozuje z nejvyšší hladiny vody v jednotlivých profilech vodního toku při návrhové povodni, přičemž její nadmořské výšky jsou stanoveny hydraulickým výpočtem.  
images/self 51/a Neplatný aktivní zóna záplavového území Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, § 67; Vyhláška č. 236/2002 Sb., § 6. Území v zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. V aktivní zóně je dále zakázáno - a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.  
images/self 53/a Platný území zvláštní povodně pod vodním dílem Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 64 a § 69. → Metodický pokyn č. 14/2005 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní. Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštními povodněmi výrazně přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah v krizovém plánu.
images/self 64/a Platný staré zátěže území a kontaminované plochy Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., §8, §27; Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), §42. Za starou ekologickou zátěž se považuje závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci lze považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám. Kontaminovaná místa mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny, území postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a uzavřená úložiště těžebních odpadů představující závažná rizika.
images/self 67/a Platný technologický objekt zásobování vodou, včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 2; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. úpravny a čistírny vody, vodojemy, vodárenské nádrže, studny, šachty, čerpací stanice
images/self 68/a Platný vodovodní síť včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 1; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.
images/self 69/a Platný technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod, včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 4; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zařízení kanalizační sítě (čistírna odpadních vod mechanická, ČOV mech.-biologická, ČOV mech.-biolog.-chem., přečerpávací stanice a další)
images/self 70/a Platný síť kanalizačních stok, včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 3; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.
images/self 72/a Platný elektrická stanice, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Elektrická stanice (rozvodna, trafostanice) ZVN/VVN, VVN/VN, VN/NN.
images/self 73/a Platný nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. nadzemní vedení ZVN, VVN, VN, NN; 2. podzemní kabelové vedení ZVN, VVN, VN, NN; 3. další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
images/self 74/a Platný technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §2 a Díl 2 Plynárenství, §68 a Příloha. Plynárenským zařízením jsou veškerá plynová zařízení s výjimkou odběrných plynových zařízení, např. zásobníky plynu, plynárenské sondy, trasové uzávěry, plynojemy, regulační a předávací stanice, kompresorové stanice a další.
images/self 75/a Platný vedení plynovodu, včetně ochranného a bezpečnostního pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §2 a Díl 2 Plynárenství, § 68 a Příloha; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. Velmi vysokotlaký plynovod (VVTL) a tranzitní plynovod a anodové uzemnění – tlak nad 4 MPa; 2. Vysokotlaký plynovod (VTL) a jeho anodové uzemnění – tlak do 4 MPa včetně; 3. Středotlaký plynovod (STL) a jeho anodového uzemnění; 4. Nízkotlaký plynovod (NTL); 5. Přípojky a další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
images/self 76/a Platný Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma Zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy). Objekty důležité pro zásobování jinými produkty, včetně ochranného pásma.
1 2
Zdrojové soubory
2 záznamy
  Zdrojový soubor    
images/self Památky
images/self REZZO - zdroje znečištění
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
47 záznamů 25 na stránce
1 2
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200048 Letiště Domažlice - oprava polohy Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 02.09.2020   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20200046 BPEJ - jev 41 Státní pozemkový úřad 01312774 03.08.2020   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20200043 MŽP - jev 65 Ministerstvo životního prostředí 00164801 21.01.2020 21.01.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20200042 PRVAK Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 29.07.2020   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20200033 PRVAK Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 07.07.2020   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20200032 OPVZ - Koloveč, Kdyně, Postřekov, Vlkanov Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 07.07.2020   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20200031 Záplavové území - Záhořanský potok, Otava, Úhlava Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 02.07.2020   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20200019 Aktualizace jevů 112a a 82a Policie České republiky Krajské ředitelství 75151529 26.02.2020 26.02.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20200012 Turistické trasy Klub českých turistů 00505609 03.03.2020 03.03.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20200004 PRVAK Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 04.02.2020   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20200001 PRVAK Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366     images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190049 OPVZ Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 14.11.2019   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190048 PRVAK Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 13.11.2019   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190045 PRVAK Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 22.10.2019 22.10.2019 images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190044 Odpočívky na dálnici D5 Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 09.09.2019   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20190042 OPVZ Soběkury - OŽP/808/2019/VOT Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 21.05.2019 27.09.2019 images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190041 SilniceŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 23.09.2019 23.09.2019 images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190040 OPVZ - Přeštice - OŽP/576/2018/VOT Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 19.09.2019 19.09.2019 images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190034 PRVAK Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 05.08.2019   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190026 PRVAK Plzeňská teplárenská, a.s. 49790480 23.05.2019 23.05.2019 images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190022 PRVAK Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 24.04.2019 24.04.2019 images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190021 Záplavové území Kaznějovský potok a Vejprnický potok Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 08.04.2019   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190018 Zóny HP Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 13.02.2019 25.03.2019 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20190016 Záplavové území Pekelský potok Plzeňský kraj - Krajský úřad Plzeňského kraje 70890366 12.03.2019   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190004 Zapracování studií I/26 Holýšov, obchvat, a I/20 Chválenice, přeložka Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 03.09.2018 16.11.2018 images/folder_full
1 2