Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Český hydrometeorologický ústav 00020699 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
2 záznamy
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
RNDr. Jiří Hostýnek ředitel pobočky 377 256 614 hostynek@chmi.cz smluvní
technický
images/info_i
Ing. Jana Ostatnická Technická úroveň 244 032 402 ostatnicka@chmi.cz technický images/info_i
Jevy ÚAP
5 záznamů
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 114/a Platný jiná ochranná pásma Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 77, § 83, § 84, § 86, § 93, § 94, § 175. Ochranná pásma okolo ostatních důležitých územích - např. hluková pásma letišť, ochranná hluková pásma střelnice, ochranná pásma muničních skladů apod. Režim využívání území v ochranném pásmu stanoví příslušný stavební úřad, který může zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti.
images/self 119/a Platný další dostupné informace Není legislativně definováno. Bude doplněno po naplnění datového skladu.
images/self 34/b Platný hranice klimatických regionů Není legislativně definováno. Klimatické oblasti Československa podle Quitta (Quitt, 1971) vycházejí z klimatologických dat období let 1901 – 1950 a 1926 – 1950. Je vytvořena kombinací 14 klimatologických charakteristik - počtem letních (LetD), mrazových (MD) a ledových dnů (LD), počet dnů s teplotou alespoň 10°C (HVO), průměrná teplota v lednu (°C I), dubnu (°C IV), červenci (°C VII) a říjnu (°C X), počet dnů se srážkami alespoň 1 mm (s≥1mm), srážkový úhrn ve vegetačním (s VO) a zimním období (S VZ), počet dnů se sněhovou pokrývkou (sp) a počet jasných (s>0,8) a zatažených dní (s<0,2). Na základě těchto hodnot bylo území republiky rozděleno do tří hlavních oblastí: - teplé (celkem 5; v ČR 2: T2 a T4); - mírně teplé (celkem 11; v ČR 8: MT2, MT3, MT4, MT5, MT7, MT9, MT10 a MT11); - chladné (celkem 7; v ČR 3: CH4, CH6 a CH7).
images/self 44/a Platný vodní zdroj povrchové, podzemní vody, včetně ochranných pásem Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách Zdroje povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody. Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují; práva k těmto vodám upravuje zákon o vodách. K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. Poznámka k poskytovatelům: Vodoprávní úřady a správci povodí – vedou údaje o povolených odběrech povrchových a podzemních vod. Vodoprávní úřady jsou dále povinny vést údaje o ochranných pásmech. MZe spravuje informační systém veřejné správy zdrojů povrchových a podzemních vod (§ 22 vodního zákona). MŽP vede pouze digitalizovanou vrstvu rozhodnutí/opatření obecné povahy, ve kterých jsou plošně vymezeny OPVZ/PHO. Tato rozhodnutí/opatření obecné povahy jsou poskytována MŽP vodoprávními úřady na základě dobrovolnosti/ne povinnosti (není nikde zakotveno v právním předpise). MŽP neručí za poskytnuté/neposkytnuté údaje od vodoprávních úřadů a za jejich úplnost.
images/self 47/a Platný vodní útvar povrchových, podzemních vod Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 2 odst. 3, 4 a 7, § 21 odst. 2 písm. c) bod 2 a odst. 3 a § 22; Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod; Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy. Vodním útvarem je vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu.
Zdrojové soubory
2 záznamy
  Zdrojový soubor    
images/self Objekty CHMU-Plzeňský kraj 2014.xls
images/self CHMU_2020_point.shp
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
1 záznam
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200015 Pozorovací objekty ve správě ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 00020699 28.04.2020 15.05.2020 images/folder_full