Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Ministerstvo životního prostředí
Pobočky organizace: Česká geologická služba, Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
00164801 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
3 záznamy
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Renata Hostálková   267 122 541 renata_hostalkova@env.cz   images/info_i
RNDr. Pavla Kačabová   267 122 069, 267 122 785 Pavla_Kacabova@env.cz technický images/info_i
Ing. Jan Kužel   267 122 835 Jan_Kuzel@env.cz technický images/info_i
Jevy ÚAP
4 záznamy
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 119/a Platný další dostupné informace Není legislativně definováno. Bude doplněno po naplnění datového skladu.
images/self 35/b Platný Počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší Není legislativně definováno. Počet obcí a obyvatel se zhoršenou kvalitou ovzduší - datová sada je průmětem sledovaného jevu č. 36 (hodnoty imisního znečištění ŽP) a vrstvy počtu obyvatel podle adresních bodů ze SLDB 2011, tedy adresní body (resp. počet obyvatel na daném adresním bodu) dotčené čtvercem sítě 1x1 km, do něhož jsou promítnuty údaje o překročení imisních limitů. V atributovém sloupci „ZdrLVMT“ je zaznamenána hodnota „1“ při překročení limitu alespoň u jedné znečisťující látky, v ostatních případech je zaznamenána hodnota „0“. Tabulka je doplněna o počet obyvatel dotčených zhoršenou kvalitou ovzduší (podle trvalého nebo obvyklého bydliště).
images/self 64/a Platný staré zátěže území a kontaminované plochy Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., §8, §27; Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), §42. Za starou ekologickou zátěž se považuje závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci lze považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám. Kontaminovaná místa mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny, území postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a uzavřená úložiště těžebních odpadů představující závažná rizika.
images/self 65/a Platný oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, §11 odst. 5, 6 a Příloha č. 1, která stanovuje Imisní limity. Vydávání seznamů OZKO bylo nabytím účinnosti nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dne 1. 9. 2012 zrušeno. V současné době Ministerstvo životního prostředí každoročně zveřejňuje mapy pětiletých průměrů úrovně znečištění ovzduší České republiky. Mapy obsahují v každém čtverci 1×1 km hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
Zdrojové soubory
5 záznamů
  Zdrojový soubor    
images/self plzensky_kr.shp
images/self cds_ohrozeni.shp
images/self sit1000_5lprum_14_18_24hod.shp
images/self sit1000_5lprum_14_18_Eko.shp
images/self sit1000_5lprum_14_18_rp.shp
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
2 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200043 MŽP - jev 65 Ministerstvo životního prostředí 00164801 21.01.2020 21.01.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20160013 Mapy povodňových rizik Ministerstvo životního prostředí 00164801 26.07.2016 26.07.2016 images/folder_full