Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Národní památkový ústav 75032333 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
3 záznamy
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Mgr. Šimon Eissman správce GIS 257 010 161 eismann@up.npu.cz smluvní
technický
images/info_i
Mgr. Alena Knechtová   549 522 844 knechtova@up.npu.cz smluvní images/info_i
Ing.arch. Dagmar Sedláková   257 010 103 sedlakova@up.npu.cz smluvní images/info_i
Jevy ÚAP
11 záznamů
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 10/a Platný památka UNESCO včetně ochranného pásma Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, zejména články 1, 2, 8, 11. Seznam světového dědictví zahrnuje kulturní a přírodní dědictví. Vyhlašuje ho mezivládní Výbor pro světové dědictví. Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1975 jsou smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, zavázány jejich ochranou.
images/self 13/a Neplatný historicky významná stavba Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy. Budova nebo soubor staveb významné svou minulostí např. spojené s narozením či pobytem známé osobnosti nebo jako dějiště historické události (nezapsané v Ústředním seznamu kulturních památek).  
images/self 14/a Neplatný architektonicky cenná stavba Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy. Jedinečné stavby a jejich soubory nezapsané v Ústředním seznamu kulturních památek (např. stavby významných architektů, slohově čisté budovy, dochované stavby lidového stavitelství).  
images/self 16/a Platný území s archeologickými nálezy Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 23b. Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy Kraj může vydat v dohodě s ministerstvem kultury nařízením kraje plán území s archeologickými nálezy v kraji nebo ve vymezené části kraje, ve kterém se vyznačí území, na nichž se vyskytují nebo se mohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy, a který slouží pro zabezpečení archeologického dědictví. "archeologická naleziště a) archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené člověkem nebo vzniklé přírodním procesem na základě lidského působení či využití člověkem (např. opevnění - valy a příkopy, mohyly, hroby, terénní situace a souvrství, objekty v určitém kontextu informací ve.svých vzájemných vztazích); b) archeologické nálezy movité povahy (např. zlomky nádob, kamenné a kovové nástroje atd.);v území lokalit archeologických nem. kul. památek se zejména při využívání území postupuje podle ustanovení zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů"
images/self 5/a Neplatný památková rezervace včetně ochranného pásma Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, § 5, § 7 § 17, § 32, odst. 2, písm. c) Území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, může vláda České republiky nařízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností Dělení: - městské, - vesnické, - archeologické.  
images/self 5a/A Platný památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma    
images/self 6/a Neplatný památková zóna včetně ochranného pásma Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 6, § 7, § 17, § 32 odst. 2 písm. c). Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Dělení: - městská, - vesnická, - krajinná (viz sledovaný jev č. 7).  
images/self 7/a Neplatný krajinná památková zóna Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 6, § 7 a § 32 odst. 2 písm. c). Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany.  
images/self 8/a Neplatný nemovitá kulturní památka Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 3, § 7, § 17, § 32 odst. 2 písm. c). Ministerstvo kultury prohlašuje za kulturní památku nemovité a movité věci nebo jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností.  
images/self 8a/A Platný nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma    
images/self 9/a Neplatný nemovitá národní kulturní památka Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 4, § 7, § 17, § 32 odst. 2 písm. c). Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností.  
Zdrojové soubory
12 záznamů
  Zdrojový soubor    
images/self Nepovinné jevy 11-15
images/self PaKa_PR_BI
images/self PaKa_PZ_BI
images/self PaKa_KPZ_BI
images/self PaKa_KPHDB_Lokalizovany
images/self PaKa_KPHPB_Lokalizovany
images/self PaKa_NKPHDB_Lokalizovany a PaKa_NKPHPB_Lokalizovan
images/self PaKa_KPZ_PI
images/self PaKa_PZ_PI
images/self PaKa_PR_PI
images/self PaKa_NKP_PI
images/self PaKa_OP_PI
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
3 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200052 Národní památkový ústav Národní památkový ústav 75032333 14.05.2020   images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190024 Národní památkový ústav Národní památkový ústav 75032333 06.05.2019 06.05.2019 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170022 NPÚ Národní památkový ústav 75032333 07.04.2017 07.04.2017 images/folder_full