Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Správa železnic, státní organizace 70994234 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
1 záznam
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Ing. Karel Veselý vedoucí odboru centrální dokumentace v Praze 972245007 vesely@szdc.cz smluvní
technický
images/info_i
Jevy ÚAP
20 záznamů
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 105/a Platný hraniční přechod pro pěší, cyklo a hypo provoz Sdělení Ministerstva vnitra č. 373/2008 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Hraniční přechod je místo na státní hranici, přes něž je možný pohyb či doprava a to buď v jednom či obou směrech. U evropských států, které nepatří do tzv. Schengenského prostoru, je často prováděna hraniční kontrola nebo také celní a pasová kontrola. Objekty již neslouží k odbavování na hraničních přechodech (silničních), jsou využívány pro jiné účely (od 21. 12. 2007 – vstup do schengenského prostoru).
images/self 111/a Neplatný objekt požární ochran Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 26 odst. 1. Jedná se o: a) Sklady a zařízení Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR, b) Požární stanice a zařízení HZS kraje, c) Další objekty a zařízení.  
images/self 119/a Platný další dostupné informace Není legislativně definováno. Bude doplněno po naplnění datového skladu.
images/self 67/a Platný technologický objekt zásobování vodou, včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 2; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. úpravny a čistírny vody, vodojemy, vodárenské nádrže, studny, šachty, čerpací stanice
images/self 68/a Platný vodovodní síť včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 1; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.
images/self 69/a Platný technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod, včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 4; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zařízení kanalizační sítě (čistírna odpadních vod mechanická, ČOV mech.-biologická, ČOV mech.-biolog.-chem., přečerpávací stanice a další)
images/self 70/a Platný síť kanalizačních stok, včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 3; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.
images/self 71/a Platný výrobna elektřiny, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46. Výrobna elektřiny (elektrárna) nad 1 MW výkonu.
images/self 72/a Platný elektrická stanice, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Elektrická stanice (rozvodna, trafostanice) ZVN/VVN, VVN/VN, VN/NN.
images/self 73/a Platný nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §1, §33, §46; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. nadzemní vedení ZVN, VVN, VN, NN; 2. podzemní kabelové vedení ZVN, VVN, VN, NN; 3. další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
images/self 74/a Platný technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §2 a Díl 2 Plynárenství, §68 a Příloha. Plynárenským zařízením jsou veškerá plynová zařízení s výjimkou odběrných plynových zařízení, např. zásobníky plynu, plynárenské sondy, trasové uzávěry, plynojemy, regulační a předávací stanice, kompresorové stanice a další.
images/self 75/a Platný vedení plynovodu, včetně ochranného a bezpečnostního pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §2 a Díl 2 Plynárenství, § 68 a Příloha; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. Velmi vysokotlaký plynovod (VVTL) a tranzitní plynovod a anodové uzemnění – tlak nad 4 MPa; 2. Vysokotlaký plynovod (VTL) a jeho anodové uzemnění – tlak do 4 MPa včetně; 3. Středotlaký plynovod (STL) a jeho anodového uzemnění; 4. Nízkotlaký plynovod (NTL); 5. Přípojky a další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je poskytnout.
images/self 78/a Neplatný produktovod, včetně ochranného pásma Zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy); Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Dálkovod zabezpečující dopravu (distribuci) ostatních kapalných paliv.  
images/self 79/a Platný technologický objekt zásobování teplem, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §2 a Díl 3 Teplárenství; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Jedná se např. o výrobny tepla, předávací stanice, výměníkové stanice apod.
images/self 80/a Platný teplovod, včetně ochranného pásma Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), §2 a Díl 3 Teplárenství; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zahrnuje zejména: 1. dálkový teplovod a jeho anodového uzemnění; 2. primární teplovod a jeho anodového uzemnění.
images/self 82a/A Platný elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území    
images/self 93a/A Platný pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma    
images/self 94a/A Platný železnicní dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma    
images/self 95/a Neplatný železniční dráha regionální, včetně ochranného pásma Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, § 3, § 8, § 9. Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Dráha regionální je dráha regionálního nebo místního významu, která slouží veřejné železniční dopravě a je zaústěná do celostátní nebo jiné regionální dráhy.  
images/self 97/a Neplatný vlečka, včetně ochranného pásma Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, § 3, § 8, § 9. Vlečka je dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěná do celostátní nebo regionální dráhy, nebo jiné vlečky.  
Zdrojové soubory
5 záznamů
  Zdrojový soubor    
images/self PLK_OPaD.shp - OP železnice
images/self PLK_Osa.shp - osy železnice
images/self PLK_Linie.shp
images/self PLK_Body
images/self PLK_HrPr.shp - hraniční přechody na železnici
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
4 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200007 Správa železnic - jevy 68, 70, 72, 73, 75, 80, 82a, 93a, 94a,105 Správa železnic, státní organizace 70994234 31.01.2020 31.01.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20190012 SŽDC vše Správa železnic, státní organizace 70994234 12.02.2018 12.02.2019 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20180006 SŽDC vše Správa železnic, státní organizace 70994234 29.01.2018   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170011 SŽDC - vše Správa železnic, státní organizace 70994234 09.12.2016 09.12.2016 images/folder_full