Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self ČEVAK a.s.
Pobočky organizace: AQUASERV s.r.o. - zánik 1.1.2013
60849657 Plzeňský kraj Firma Kraj Oprávněný investor images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
2 záznamy
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Ing. Petr Hlinka vedoucí oddělení vodohospodářské databáze 606648641 petr.hlinka@cevak.cz technický images/info_i
Mgr. Barbora Veselá právník (seznam OI) 387761471 barbora.vesela@cevak.cz   images/info_i
Jevy ÚAP
5 záznamů
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 44/a Platný vodní zdroj povrchové, podzemní vody, včetně ochranných pásem Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách Zdroje povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody. Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují; práva k těmto vodám upravuje zákon o vodách. K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. Poznámka k poskytovatelům: Vodoprávní úřady a správci povodí – vedou údaje o povolených odběrech povrchových a podzemních vod. Vodoprávní úřady jsou dále povinny vést údaje o ochranných pásmech. MZe spravuje informační systém veřejné správy zdrojů povrchových a podzemních vod (§ 22 vodního zákona). MŽP vede pouze digitalizovanou vrstvu rozhodnutí/opatření obecné povahy, ve kterých jsou plošně vymezeny OPVZ/PHO. Tato rozhodnutí/opatření obecné povahy jsou poskytována MŽP vodoprávními úřady na základě dobrovolnosti/ne povinnosti (není nikde zakotveno v právním předpise). MŽP neručí za poskytnuté/neposkytnuté údaje od vodoprávních úřadů a za jejich úplnost.
images/self 67/a Platný technologický objekt zásobování vodou, včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 2; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. úpravny a čistírny vody, vodojemy, vodárenské nádrže, studny, šachty, čerpací stanice
images/self 68/a Platný vodovodní síť včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 1; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.
images/self 69/a Platný technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod, včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 4; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Zařízení kanalizační sítě (čistírna odpadních vod mechanická, ČOV mech.-biologická, ČOV mech.-biolog.-chem., přečerpávací stanice a další)
images/self 70/a Platný síť kanalizačních stok, včetně ochranného pásma Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §2, §5; Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), §1, §5, §6, §7, §10 a Příloha č. 3; Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §175. Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.
Zdrojové soubory
13 záznamů
  Zdrojový soubor    
images/self obecně
images/self VODZDR_OP.shp
images/self CERPK_B
images/self CERPV_B
images/self COV_B
images/self VODZDRPZV_B
images/self UPRV_B
images/self VDJ_B
images/self KANAL_L
images/self VODOVOD_L
images/self VODOVODU_L
images/self VODOVODKO_L
images/self OBJKANAL_OP
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
2 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20180018 Vodovody a kanalizace ČEVAK a.s. 60849657 13.04.2018 13.04.2018 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20160001 Vodovody a kanalizace ČEVAK a.s. 60849657 27.05.2016 27.05.2016 images/folder_full