Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Česká geologická služba - Geofond
Pobočka hlavní organizace: Česká geologická služba
00025798 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
4 záznamy
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
RNDr. Dana Čápová Smluvní úroveň 233 373 805 dcapova@geofond.cz smluvní images/info_i
RNDr. Renáta Kachlíková   233 371 190 rkachlikova@geofond.cz technický images/info_i
Bc. Jan Sedláček Technická úroveň 233 373 805 jsedlacek@geofond.cz technický images/info_i
RNDr. Jaromír Starý   233 371 190 gepfond@geofond.cz smluvní images/info_i
Jevy ÚAP
6 záznamů
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 58/a Platný chráněné ložiskové území Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon); Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, §13, §17; Vyhláška č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích, §3. Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání se zajišťuje stanovením chráněného ložiskového území. Chráněné ložiskové území zahrnuje území, na kterém stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, by mohly znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska. Chráněné ložiskové území stanoví ministerstvo životního prostředí po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti České republiky rozhodnutím vydaným v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, obvodním báňským úřadem a po dohodě s orgánem územního plánování a stavebním úřadem.
images/self 60/a Platný ložisko nerostných surovin Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 4-7, §15, §29; Vyhláška č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů; Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, §13, §17. Výhradní ložisko: Zjistí-li se vyhrazený nerost v množství a jakosti, které umožňují důvodně očekávat jeho nahromadění, vydá Ministerstvo životního prostředí osvědčení o výhradním ložisku. Osvědčení o výhradním ložisku zašle Ministerstvo životního prostředí Ministerstvu průmyslu a obchodu, krajskému úřadu, obvodnímu báňskému úřadu, orgánu územního plánování, stavebnímu úřadu a organizaci, pro niž bylo provedeno vyhledávání nebo průzkum výhradního ložiska. Prognózní zdroj: Jako prognózní zdroje nerostných surovin jsou označovány akumulace nerostných surovin, které jsou prozkoumány méně podrobně, než aby se daly označit jako ložiska s vyhledanými zásobami. Databáze prognózních zdrojů obsahuje více než 3000 objektů nahromadění nerostných surovin. Pro potřeby státní správy jsou rozčleněny na čtyři skupiny, označené P, R, Q, Z, podle klesající míry prozkoumanosti a/nebo ekonomického významu. Ložiska nevyhrazených nerostů - ložiska nerostů, které nejsou vyjmenovány v §3, odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.
images/self 61/a Platný poddolované území Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a § 17. Území zahrnující hlubinná důlní díla vzniklá v důsledku průzkumu nebo těžby nerostných surovin. ČGS poskytuje data bez garance správnosti, úplnosti a aktuálnosti, protože údaje jsou průběžně aktualizovány na základě výsledků geologických prací.
images/self 62/a Platný sesuvné území a území jiných geologických rizik Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, §13, §17; Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, §10 a Příloha č. 9 (čl. 4, 5); Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, §6, §6a, §9; Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., §19 a Příloha č. 11. Svahové nestability: Informace o svahových nestabilitách a jejich prostorové vymezení jsou získávány vlastními geologickými pracemi a z dostupných archivních materiálů převzatých z jiných organizací (registrační záznamy o sesuvných územích a územích jiných geologických rizik). ČGS poskytuje data s garancí správnosti pouze u výsledků vlastních mapovacích akcí. Mapy převažujícího radonového indexu geologického podloží: Neslouží pro hodnocení radonového indexu pozemku pro stavební účely. Jsou primárně určeny pro vytipování oblastí, v nichž je možno očekávat zvýšený výskyt objektů s vnitřní koncentrací radonu překračujících směrné hodnoty dle aktuálních vyhlášek SÚJB.
images/self 63/a Platný staré důlní dílo Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), §35; Vyhláška č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru, ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb., §1, §2; Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, §13, §17; Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, §40 odst. 5 písm. a). Starým důlním dílem se podle zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Ministerstvo životního prostředí ČR zabezpečuje zjišťování starých důlních děl a vedením jejich registru pověřilo ČGS. Český báňský úřad vede mj. souhrnnou evidenci provozovaných hlavních důlních děl. ČGS garantuje správnost, úplnost a aktuálnost pouze pro kategorii staré důlní dílo. V případě, že by ČGS poskytovala údaje o všech důlních dílech, nemohla by garantovat správnost, úplnost a aktuálnost, protože údaje pro jiné kategorie důlních děl jsou průběžně doplňovány na základě výsledků geologických prací.
images/self 64a/A Platný uzavrená a opuštená úložná místa težebního odpadu    
Zdrojové soubory
22 záznamů
  Zdrojový soubor    
images/self obecně
images/self před r. 2019 ... SESUV_REGISTRACNI_PL
images/self před r. 2019 ... SESUV_REGISTRACNI_BOD
images/self před r. 2019 ... PODDOLOVANE_UZEMI_PL
images/self před r. 2019 ... PODDOLOVANE_UZEMI_BOD
images/self před r. 2019 ... OZNAMENA_DULNI_DILA
images/self před r. 2019 ... CHLUCR
images/self před r. 2019 ... LOZVPOLCR
images/self před r. 2019 ... PRGRPOLCR
images/self před r. 2019 ... PRGSPOLCR
images/self před r. 2019 ... SN_MAPOVANE_BOD
images/self CHRANENA_LOZISKOVA_UZEMI
images/self OZNAMENA_DULNI_DILA
images/self PODDOLOVANE_UZEMI_P
images/self PREDPOKLADANE_LOZISKO_NEVYHRAZENE_P
images/self PREDPOKLADANE_LOZISKO_VYHRAZENE_P
images/self SESUV_REGISTRACNI_B
images/self SESUV_REGISTRACNI_P
images/self SN_MAPOVANE_B
images/self SN_MAPOVANE_P
images/self VYHRADNI_LOZISKO_P
images/self ULOZNA_MISTA_TEZEBNIHO_ODPADU
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
3 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200055 GEOFOND - vše Česká geologická služba - Geofond 00025798 15.09.2020 30.09.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20190023 GEOFOND - vše Česká geologická služba - Geofond 00025798 23.04.2019 06.05.2019 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170007 GEOFOND - vše Česká geologická služba - Geofond 00025798 09.01.2017 09.01.2017 images/folder_full