Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 00020681 Plzeňský kraj Složka státu Kraj   images/folder_full images/info_i
Kontaktní osoby
3 záznamy
Jméno Funkce Telefonní číslo Email Typ kontaktu  
Ing. Jan Císař Technická úroveň 322 319 885 cisar@uhul.cz technický images/info_i
Ing. Josef Fryml   322 319 876 fryml@uhul.cz technický images/info_i
Ing. Milan Říha       technický images/info_i
Jevy ÚAP
8 záznamů
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 29/b Neplatný Podíl lesů na celkové výměře katastru Není legislativně definováno. Zjišťováno prostřednictvím Českého statistického úřadu. Podíl lesů z celkové výměry katastru (v %) - je dán podílem výměry lesů v daném katastrálním území a celkové výměry katastrálního území. Lesní půda (v ha) - do lesní půdy je zahrnuta: porostní půda, tj. půda využívaná přímo k lesní produkci, skutečně zalesněná nebo dočasně odlesněná s úmyslem opětovné obnovy lesního porostu, bezlesí, tj. dočasně odlesněná část lesní půdy, sloužící provozu lesního hospodářství nepřímo (plocha lesních školek, lesních skladů, měkké lesní cesty, průseky všech druhů, přesahují-li šířku 4 m, apod.), odňaté pozemky zemědělskému půdnímu fondu přidělené lesnímu hospodářství k zalesnění, ale dosud nezalesněné, pozemky nad horní hranicí stromové vegetace s výjimkou zastavěných pozemků (vysokohorské chaty, lyžařské vleky a jiná účelová zařízení). Patří sem půda vlastní i pronajatá, na které v daném roce podnik (majitel, nájemce) hospodaří, včetně pozemků dočasně odňatých a dočasně neobdělávaných dle kategorizace katastrálního úřadu. Údaj je sledován po katastrech, obcích, ORP a krajích.  
images/self 31/b Neplatný stupeň přirozenosti lesních porostů Není legislativně definováno. Stupněm přirozenosti lesních porostů se obecně rozumí rozdíl mezi aktuální a přirozenou strukturou (věkovou, prostorovou a druhovou) lesního porostu, danou mírou jeho ovlivnění lidskými zásahy. Stupeň se posuzuje na dílčích plochách a v jejich nejbližším okolí na základě porovnání současné dřevinné skladby se skladbou přirozenou. Podkladem je typologická mapa a přehled přirozené dřevinné skladby dle lesních typů za jednotlivé přírodní lesní oblasti. Stupeň přirozenosti lesních porostů byl zpracován Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů na základě metodiky, která se opírá o systémovou analýzu indexu přirozenosti vyjadřující rozdíl zastoupení aktuálního stavu druhové skladby ke skladbě na úrovni přirozené potenciální vegetace. Základní prostorovou jednotkou, pro které se zpracovávají ÚAP, je katastrální území. Vyhodnocení stupně přirozenosti lesních porostů probíhá ve dvou krocích - na nejmenší jednotku rozdělení lesa a na úroveň k.ú. Postup zpracování datové sady: - přiřazení hodnoty indexu dřevinám aktuálním obsaženým v modelu, - přiřazení hodnoty indexu aktuálním dřevinám v modelu neobsaženým, - součet zjištěných hodnot dle předcházejících kroků, - přiřazení stupně přirozenosti dle dosažené hodnoty indexu.  
images/self 32/b Platný hranice přírodních lesních oblasti Vyhláška MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, Příloha č. 1. Přírodní lesní oblasti jsou území vymezená v rámci průzkumu lesních stanovišť na základě geologických, klimatických, orografických a fytogeografických podmínek. Česká republika je rozčleněna na 41 přírodních lesních oblastí.
images/self 37/a Neplatný lesy ochranné Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), § 6, § 7, § 15, § 36, § 48a Do kategorie lesů ochranných se zařazují: a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.); b) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech; c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni; O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.  
images/self 37a/A Platný lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa    
images/self 38/a Neplatný les zvláštního určení Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), § 6, § 8, § 15, § 36, § 48a. Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se a) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně; b) v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod; c) na území národních parků a národních přírodních rezervací; Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy: a) v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách; b) lázeňské; c) příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí; d) sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce; e) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou; f) potřebné pro zachování biologické různorodosti; g) v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích; h) v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení podle odstavce 2 rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.  
images/self 39/a Neplatný lesy hospodářské Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), § 6, § 9, § 15, § 36, § 48a. Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení.  
images/self 40/a Neplatný vzdálenost 50 m od okraje lesa Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), § 14 K dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je třeba souhlas příslušného orgánu státní správy lesů.  
Zdrojové soubory
5 záznamů
  Zdrojový soubor    
images/self F_A_kateg_rozh.shp
images/self rozdělení lesů do kategorií
images/self B_F_A_LHPO.shp
images/self F_A_Lesni_oblast.shp
images/self F_A_Kateg_LHPO
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
4 záznamy
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200008 ÚHÚL - jev 37a/A a 32/B Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 00020681 19.02.2020 19.02.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20190005 UHUL - lesy Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 00020681 30.09.2018   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20180028 UHUL - lesy Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 00020681 30.09.2018 30.09.2018 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20160026 Údaje o lesích Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 00020681 30.09.2016 30.09.2016 images/folder_full