Čekejte prosím ...
Poskytovatelé ÚAP
1 záznam
  Název IČO Územní působnost Typ subjektu Data spravuje Poznámka  
images/self Správa chráněné krajinné oblasti Brdy
Pobočka hlavní organizace: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
62933591 ORP Blovice
ORP Rokycany
Složka státu Kraj   images/folder_empty images/info_i
Kontaktní osoby
0 záznamů
Jevy ÚAP
1 záznam
  Číslo jevu Platnost Název jevu Právní předpis Popis jevu SDM  
images/self 21/a Platný územní systém ekologické stability Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 36, § 43; Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhl. č. 458/2012 Sb., § 6, § 11 a Příloha č. 4 a 7; Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 3, § 4, § 59, § 68, § 76, § 77a, § 78, § 78a, § 79; Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 1 až § 6; Metodická pomůcka č.1/2012 pro vyjasnění kompetencí v problematice územních systémů ekologické stability, Věstník MŽP, částka 8, srpen 2012. Závazné vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) v ÚPD, vydaném územním rozhodnutí, schválených komplexních pozemkových úpravách a v přijatém lesním hospodářském plánu: - Nadregionální a regionální ÚSES - vymezeny v zásadách územního rozvoje, upřesněny v územních plánech, případně v regulačních plánech. - Místní ÚSES – vymezen v územních plánech, upřesněn v regulačních plánech. Nezávazné vymezení ÚSES tj. koncepční vymezení = záměr pro provedení změn v území (např. v plánech ÚSES, revidovaném generelu ÚSES) dle zákona č. 114/1992 Sb.
Zdrojové soubory
0 záznamů
Aktualizace poskytovatele - Upozornění

Přístup zamítnut

Jste přihlášen jako uživatel '' .
Pasporty ÚAP
18 záznamů
  Pořizovatel ID pasportu Název Poskytovatel IČO posk. Vystavení Potvrzení  
images/self Plzeňský kraj 20200050 AOPK - jevy č. 27a a 32 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 11.09.2020 11.09.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20200044 AOPK - jev č. 25a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 03.08.2020 03.08.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20200037 AOPK - jev č. 27a, 32 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 15.07.2020 15.07.2020 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20200013 Kompletní data AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 14.04.2020 14.04.2020 images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20190043 AOPK - jev č. 27, 28, 29, 31, 32, 27_31 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 27.09.2019 02.10.2019 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20190036 Jev 26 - 31 - ochranná pásma a jev 31 a 32 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 06.08.2019 16.08.2019 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20190030 AOPK - jev č. 28, 31, 32, 27_31 a 119E Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 27.06.2019 01.07.2019 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20190006 AOPK - jev č. 28, 29, 31, 32, 27_31 a 119E Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 11.12.2018 21.01.2019 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20180030 Přírodní památky a přírodní rezervace a ochraná pásma Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 01.09.2018 01.09.2018 images/folder_empty
images/self Plzeňský kraj 20180007 AOPK - památné stromy Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 05.02.2018   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20180003 AOPK vše Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 12.01.2018 12.01.2018 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170042 AOPK jev č. 28 a 31 včetně OP Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 06.06.2017   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170038 ÚSES CHKO Brdy Správa chráněné krajinné oblasti Brdy 62933591 28.06.2017 28.06.2017 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170037 ÚSES CHKO Český les Správa chráněné krajinné oblasti Český les 62933591 26.07.2017 26.07.2017 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170026 AOPK 28, 32, 118e, 119e, OP28 a OP32 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 03.05.2017 03.05.2017 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20170009 AOPK - jev 27,28,31, 32 a 119e Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 07.10.2016 18.01.2017 images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20160027 Jevy 27, 28, 31, 32, 119e a OP Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 07.10.2016   images/folder_full
images/self Plzeňský kraj 20160007 AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 62933591 27.05.2016 03.06.2016 images/folder_full