Územně analytické podklady Plzeňského kraje

Územně analytické podklady (ÚAP) kraje jsou nástrojem územního plánování, který slouží k soustavnému a komplexnímu zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území kraje. Jejich pořizování vyplývá z § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále „vyhláška“).
ÚAP zahrnují omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměry na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v ÚPD (rozbor udržitelného rozvoje území).
Krajský úřad na základě ustanovení § 27 odst. 1 stavebního zákona pořizuje ÚAP pro území kraje s využitím ÚAP pro správní obvody obcí s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje (ZÚR), tj. pro měřítko 1:100 000. Zpracované krajské ÚAP předkládá  pořizovatel k projednání zastupitelstvu kraje (§ 29 odst. 3 stavebního zákona) v rozsahu a formě stanovené vyhláškou, tj. v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území.

V této části jsou zveřejněny Územně analytické podklady Plzeňského kraje a jejich pravidelné aktualizace.

Informace a postupy pro poskytování vektorových dat ÚAP jsou k dispozici - zde.

 

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje
oddělení geografických inf. systémů

Škroupova 18, 306 13 Plzeň gis(zavináč)plzensky-kraj.cz