Územně analytické podklady ORP

Územně analytické podklady (ÚAP) ORP jsou nástrojem územního plánování, který slouží k soustavnému a komplexnímu zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území kraje. Jejich pořizování vyplývá z § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále „vyhláška“).

ÚAP zahrnují omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměry na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v ÚPD (rozbor udržitelného rozvoje území).

Obecní úřad ORP na základě ustanovení § 27 odst. 1 stavebního zákona pořizuje ÚAP pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.

O poskytnutí dat územně analytických podkladů je možné požádat prostřednictvím Výdejního modulu. Informace a postupy pro poskytování vektorových dat ÚAP jsou k dispozici - zde.

Další informace k územně analytickým podkladům jsou k dispozici na Portále Plzeňského kraje.

Za obsah zveřejněné dokumentace nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Plzeňský kraj, který data pouze zveřejňuje. Plzeňský kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Územně analytické podklady ORP (Územní plánování)