DTM

Digitální technická mapa Plzeňského kraje (DTM PK) byla spuštěna v roce 2014. V té době byla DTM PK jedním ze tří projektů Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK). Cílem bylo vytvořit bezešvou Účelovou mapu povrchové situace, tj. polohopis a výškopis, která v digitální podobě zobrazuje všechny objekty reálného světa (např. budovy, silnice, ploty atd.) a průběh inženýrských sítí, které se na území Plzeňského kraje nacházejí. DTM vznikala na bázi dobrovolnosti a povedlo se nám zapojit do projektu 67 obcí a 9 významných správců sítí a dalších subjektů.
 
V současné době vzniká Digitální technická mapa kraje (DTM), která bude pokrývat celé území České republiky a stane se mimo jiné zdrojem dat inženýrských sítí pro Územně analytické podklady (ÚAP). Obsah DTM budou tvořit dvě hlavní skupiny dat - dopravní a technická infrastruktura (DTI) a kresba polohopisu základní prostorové situace (ZPS). Ke správě DTM bude zřízen Informační systém Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), jehož vedením je pověřený Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) a Informační systémy Digitální technické mapy krajů (IS DTMK) provozované v přenesené působnosti krajskými úřady. Původní DTM PK bude v upravené podobě vyhovující legislativě nadále provozována jako DTM kraje jakožto součást DMVS ČR.

 

DTM (Menu)