Všechny mapy

Referenční mapy

V této části jsou zejména mapové služby obsahující referenční data jakou jsou například ortofotomapy nebo katastrální mapa. Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

 

Digitální technická mapa

Projekt digitální technická mapa (DTM) Plzeňského kraje je jedním ze tří projektů v rámci Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. DTM je složena z Účelové mapy povrchové situace, tj. geodeticky měřeného skutečného stavu území - polohopisu a výškopisu. DTM v digitální podobě zobrazuje všechny objekty reálného světa (např. budovy, silnice, sloupy, stromy atd.) a dále pak průběhy inženýrských sítí, které se v daném území nacházejí. Podrobné informace o obsahu DTM a o výdeji těchto dat jsou k dispozici zde.

 

Účelová katastrální mapa

Účelová katastrální mapa je jedním ze tří projektů Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. Jedná se o digitalizovanou katastrální mapu v místech, kde není k dispozici Digitální katastrální mapa nebo Katastrální mapa digitalizovaná (KMD, KM-D) z resortu ČÚZK. Vektorová kresba obsahuje pouze data katastru nemovitostí nikoliv data bývalého pozemkového katastru. V současné době je již tento projekt ukončen a data byla předána na Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, který data spravuje a aktualizuje. O data účelové katastrální mapy je možné požádat prostřednictvím Výdejního modulu.

 

Doprava a silniční hospodářství

V této části jsou mapové služby zejména z oblasti dopravy a silničního hospodářství.Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

 

Další aplikace pro oblast dopravy

Geoportál silniční a dálniční sítě - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sčítání dopravy 2016 - Celostátní sčítání dopravy 2016

Mapové aplikace a data - Správy železniční dopravní cesty

RUPOK – riziko přerušení pozemních komunikací

Mapová aplikace - Srážky se zvěří na silnicích

Mapová aplikace - Kde bouráme

Projekt - Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy

Metodika - Identifikace kritických úseků pozemních komunikací v ČR pomocí GIS analýz dopravních nehod

Výmoly.cz - přehled poruch na silnicích

Dopravní nehody v ČR - Statistické vyhodnocení nehodovosti pro zadané správní území v časové řadě

Aplikace projektu RODOS - publikuje aktuální dopravní situaci na vybraných komunikacích ČR

Aplikaci Intenzita dopravy v Plzni - modeluje mimořádné situace v dopravě

Krizové řízení a bezpečnost

V této části jsou mapové služby zejména z oblasti krizového řízení. Najdete zde například mapy s daty krizového plánu, válečných hrobů, povodňového plánu a řadu dalších informací. Některé projekty jsou odkazovány na Portál Plzeňského kraje, kde jsou uvedeny další informace. Některé projekty jsou dostupné jen pro oprávněné uživatele. Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

 

Kultura, památková péče a cestovní ruch

V této části jsou mapové služby zejména z oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Některé projekty jsou odkazovány na Portál Plzeňského kraje, kde jsou uvedeny další informace. Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

 

Další stránky pro oblast kultury, památková péče a cestovního ruchu

Památkový geografický informační systém Národního památkového ústavu

Turistický portál Plzeňského kraje

Virtuální prohlídky Plzeňského kraje

Mapy a stránky pro volný čas

Životní prostředí

V této části jsou mapové služby zejména z oblasti životního prostředí. Najdete zde mapy s daty ochrany přírody, vodního hospodářství, ochrany ovzduší a řadu dalších informací. Některé projekty jsou odkazovány na Portál Plzeňského kraje, kde jsou uvedeny další informace. Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

 

Další stránky pro oblast životního prostředí

Evidence vodohospodářských aktivit Plzeňského kraje

Národní geoportál INSPIRE

Mapy a data Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů

Národní inventarizace lesů v ČR

LPIS - Veřejný regist půdy Ministerstva zemědělství

Geoportál SOWAC-GIS - Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy

Mapové aplikace České geologické služby

Hydroekologický informační systém (HEIS VÚV) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masyryka, v.v.i

DIBAVOD - Digitální báze vodohospodářských dat

Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) a vodárenských nádrží (OPVN) - informace o projektu

Sucho v mapách

Analýza dostupnosti potencionálně využitelných ploch

Čistý komín

Školství, zdravotnictví a sociální věci

V této části jsou mapové služby zejména z oblasti školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Najdete zde mapy s daty zdravotnických zažízení, školských zažízení, atd. Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

 

Ostatní mapové služby

V této části jsou ostatní mapové služby jinde nezařazené. Jedná se o mapové služby zejména z oblasti informatiky a projektů Plzeňského kraje. Dále pak mapová služby s výsledky voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Některé projekty jsou odkazovány na Portál Plzeňského kraje, kde jsou uvedeny další informace. Pro zobrazení mapy klikněte na příslušný ilustrační obrázek nebo odkaz mapa. Pro více informací o daném projektu klikněte na odkaz více nebo metadata.

 

Všechny mapy (Mapy)