Metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu

Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění v jednotném standardu je dána v § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stávající stavební zákon). Podrobnosti jednotného standardu zavedla s účinností od začátku roku 2023 vyhláška č. 418/2022 Sb., zveřejněná ve Sbírce zákonů v částce č. 188, kterou se mění zejména vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

K jednotnému standardu je zpracován metodický pokyn, který vysvětluje a upřesňuje požadavky dané vyhláškou, a katalog jevů obsahující zejména požadavky na grafickou podobu standardizovaných jevů. Postupně budou k jednotnému standardu doplňovány nejčastější otázky a odpovědi. Pokud ani po nastudování vyhlášky a metodiky nebudou některé otázky objasněny, je možno zaslat dotaz na e-mail KonzultacniStredisko@uur.cz.

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen Ministerstvo) v rámci I. etapy dodání elektronického kontrolního nástroje zajistilo kontrolní nástroj pro pracovníky krajských úřadů v rozsahu funkcionalit dosavadního ETL nástroje s tím, že v rámci kontrol jsou zohledněny potřebné úpravy vyplývající z aktuálního znění jednotného standardu dle novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb. (tzv. ETL verze 2). Zveřejnění elektronického kontrolního nástroje pro jednotlivé pořizovatele a projektanty územních plánů je plánováno v prvním čtvrtletí 2024.

Dokumentaci ke kontrole je možné zaslat e-mailem na Krajský úřad Plzeňského kraje na adresu zdenka.topinkova@plzensky-kraj.cz a v kopii na jaroslav.kovanda@plzensky-kraj.cz a uap@plzensky-kraj.cz.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR připravil v lednu roku 2023 přednášku na téma "Jednotný standard územního plánu". Tato přednáška je k dispozici ke shlédnutí zde (Videoarchiv - Portál Plzeňského kraje).

 

Metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu (Směrnice a metodiky)