Metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu

Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění v jednotném standardu je dána v § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stávající stavební zákon). Podrobnosti jednotného standardu zavedla s účinností od začátku roku 2023 vyhláška č. 418/2022 Sb., zveřejněná ve Sbírce zákonů v částce č. 188, kterou se mění zejména vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

K jednotnému standardu je zpracován metodický pokyn, který vysvětluje a upřesňuje požadavky dané vyhláškou, a katalog jevů obsahující zejména požadavky na grafickou podobu standardizovaných jevů. Postupně budou k jednotnému standardu doplňovány nejčastější otázky a odpovědi. Pokud ani po nastudování vyhlášky a metodiky nebudou některé otázky objasněny, je možno zaslat dotaz na e-mail KonzultacniStredisko@uur.cz.

Dne 28. 6. 2023 aktualizovalo Ministertvo pro místní rozvoj informaci ke kontrole územních plánů prostřednictvím ETL nástroje:

Kontrola souladu územních plánů s jednotným standardem se provádí pomocí kontrolního nástroje (tzv. ETL nástroj). Zatím je dostupný pouze ETL nástroj, který kontroluje soulad územního plánu s předchozí verzí jednotného standardu. Pro kontrolu, zejména pro kontrolu topologie a základních náležitostí, je tento nástroj nadále využitelný, ovšem nejsou v něm zapracovány odlišnosti aktuální verze standardu oproti předchozí verzi. Jeho využití je rovněž limitováno na pracovníky krajských úřadů.Aktualizovaný ETL nástroj bude zpřístupněn pořizovatelům i projektantům na internetu k bezplatnému užití v druhé polovině roku 2023.

V případě potřeby prokázání souladu územního plánu nebo jeho změny (dále jen „ÚP“) s jednotným standardem (dále jen „JS“) pro potřebu jeho vydání se pořizovatel může, do doby zpřístupnění kontrolního nástroje, obrátit na pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“). Žádost o provedení kontroly dat pro potřebu vydání  ÚP v JS pořizovatel podává e-mailem na adresy  josef.morkus@mmr.cz,  katerina.vrbova@mmr.cz  a v kopii na  marta.opletalova@mmr.cz. Přílohou žádosti jsou:

  • kompletní složka „Data“,
  • složka „Výkresy a Texty“, kde musí být všechny soubory alespoň ve formátu PDF.

Pokud bude vše v pořádku, zašle ministerstvo pořizovateli, spolu s protokolem ze stávajícího kontrolního nástroje (nástroj nastavený na JS ÚP dle metodiky k JS ÚP platné do 31. 12. 2022), i potvrzení, že data odpovídají aktuálním požadavkům jednotného standardu. Potvrzení pořizovatel vloží do spisu k ÚP. Protokol bude součástí odůvodnění ÚP a zároveň pořizovatel v odůvodnění ÚP uvede i text z potvrzení.

Krajský úřad Plzeňského kraje provádí kontrolu dosud dostupným ETL nástrojem. Před zasláním dokumentace ke kontrole na Ministerstvo pro místní rozvoj doporučejeme projektantům zaslání ke kontrole e-mailem na Krajský úřad Plzeňského kraje na adresu zdenka.topinkova@plzensky-kraj.cz a v kopii na jaroslav.kovanda@plzensky-kraj.cz a uap@plzensky-kraj.cz.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR připravil v lednu roku 2023 přednášku na téma "Jednotný standard územního plánu". Tato přednáška je k dispozici ke shlédnutí zde (Videoarchiv - Portál Plzeňského kraje).

 

Metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu (Směrnice a metodiky)